Drukuj

Aktualizacja 29.05.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik_nr_1_-_Formularz_oferty

Zalacznik_nr_2_-_STWiOR

Załącznik_nr_3_-_Przedmiar_robót

Załącznik_nr_4_-_Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_i_braku_podstaw_do_wykluczenia

Załącznik_nr_5_-_Projekt_umowy

Załącznik_nr_6_-_Oświadczenie_o_przynależności_lub_braku_przynależności_do_tej_samej_grupy_kapitałowe

Załącznik_nr_7_-_Wykaz_robót

Załącznik_nr_8_-_Wykaz_osób

Aktualizacja 04.06.2020 r.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 02.06.2020 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Aktualizacja 09.06.2020 r.

Odpowiedź na pytania z dnia 8.06.2020 r.

Aktualizacja 15.06.2020 r.

Protokół z otwarcia ofert

Aktualizacja 17.06.2020 r. 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania